.

Радмилла

Дыгъэр уэгум къыщыщ1эк1амэ, и нэ ц1ык1ур къызэтрихамэ

Гуащэ ц1ык1ури къэушамэ, зыкъеплъыхьыр жи: « Да1э мамэ?»

И дамит1у и дэлъху ц1ык1уит1р, я шыпхъу ц1ык1ум захуэгъэф1эну

Пц1ащхъуэ ц1ык1уурэ наф1эгуф1эр, хуэдэ тхьэм уищ1 улъэтэн уэ.

 

Гуф1эгъуэ джэгури еуджэк1, Радмилла гуащэ къеужьэрэк1

И упэ ц1ык1ури игъэп1иурэ, кохьэ утыку жи: «Сэращ Радмиллар»

Ты наша радость ты наша милая,

Ты наше счастье ты наша сила, принцесска папина дочка Радмилла

 

Удехьэхыр ар зэ плъэгъуамэ, укъехьэхур къыбдэуэршэрамэ

Ар хуэпщ1эфри и псэм ц1ыху хамэм, дауэ хъужрэ дадэ нанэ

Уи 1эф1агъыр хуэдэщ фо к1анэм, нанэ ц1ык1ум ещхьщ акъыл жаныу

Сабиибзэк1э уеубзамэ, къоплъри же1э6 «Иджы къэгъанэт!»

 

Гуф1эгъуэ джэгури еуджэк1, Радмилла гуащэ къеужьэрэк1

И упэ ц1ык1ури игъэп1иурэ, кохьэ утыку жи: «Сэращ Радмиллар»

Ты наша радость ты наша милая,

Ты наше счастье ты наша сила, принцесска папина дочка Радмилла.

 

Сэ зызогъаф1э, сагъэгуф1э,

Нэк1э жызо1э, гук1э сф1эмыф1у

Къэгумэщ1энхэщ тэк1у мащ1эу сыгъым

Си гум щ1ыхьауэ ярырегугъэ

 

Зэхызощ1ык1ыр фи лъагъуныгъэр, згъэпэжыжын1э сэ фэ фи гугъэр,

Апщ1эндэхунк1э фыкъызэл1ал1э иджыри т1эк1урэ фэ сэ сывгъаф1э.

 

Мазэ нурыр уафэм къэт1ысхьэ, жеижыну гуащэр мэхущхьэ

Таурыхъ къеджэм щ1эжеик1ащ, ей сэракъым жеяр къеджарщ.

Т1эу къыбжи1эурэ ц1ык1ур къожьэжыр, игъэнуру мазэгъуэ жэщыр

Вагъуэ ц1ык1уу гъащ1эм щылыду, дунейм теткъым ар зыпэтлъыт дэ.

 

Гуф1эгъуэ джэгури еуджэк1, Радмилла гуащэ къеужьэрэк1

И упэ ц1ык1ури игъэп1иурэ, кохьэ утыку жи: «Сэращ Радмиллар»

Ты наша радость ты наша милая,

Ты наше счастье ты наша сила, принцесска папина дочка Радмилла.

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *